Enlarge photo


 

Karsh Kale, Yogesh Samsi, Tim Ries, Shujaat Husain Khan, Katayoun Goudarzi, Kevin Hays